Πακέτα εργασίας

Το έργο επωφελείται από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου για την έρευνα και την καινοτομία και τηρεί την απαιτούμενη μεθοδολογία χωρίζοντας την επίτευξη των διαφόρων στόχων του σε διάφορα πακέτα εργασίας.

Πακέτο εργασίας 1

Έξυπνες τεχνολογίες για έξυπνα κτίρια: Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος: Ψηφιοποίηση, IoT και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος

Βελτίωση της ερευνητικής επάρκειας του KTU στον τομέα του έξυπνου και ουδέτερου ως προς τον άνθρακα δομημένου περιβάλλοντος με ψηφιακά δίδυμα, που εφαρμόζονται σε έργα βιώσιμης μηχανικής κτιρίων.

Παραδοτέα:

 • Επιστημονική έκθεση σχετικά με την ψηφιοποιημένη αξιολόγηση του έξυπνου κτιρίου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
 • Επιστημονική έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων
 • Επιστημονική έκθεση για το IoT και τα ψηφιακά δίδυμα στα έξυπνα κτίρια
 • Επιστημονική έκθεση σχετικά με την ενεργειακή αξιολόγηση των κτιρίων σε περιβάλλον ΒΙΜ

Πακέτο εργασίας 2

Ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων. Ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης και διοίκησης της έρευνας

Ενίσχυση των ικανοτήτων του KTU για την υποβολή αιτήσεων για ανταγωνιστική χρηματοδότηση της έρευνας και τη διαχείριση και διοίκηση των χρηματοδοτούμενων έργων.

Παραδοτέα:

 • Ανταλλαγές προσωπικού
 • Επιστημονικό συνέδριο
 • Επιστημονικά εργαστήρια

Πακέτο εργασίας 3

Συνδέσεις με τις επιχειρήσεις, τη συμμετοχή των πολιτών και τη χάραξη πολιτικής

Δημιουργία δεσμών με επιχειρήσεις και παροχή πρόσβασης στη μεθοδολογία για την υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας

Παραδοτέα:

 • Παραδοτέα:
 • Εκδηλώσεις πολιτών
 • Εκδηλώσεις μεσιτείας
 • Έκθεση πολιτικής

Πακέτο εργασίας 4

Ενίσχυση και εμπλουτισμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του KTU

Εκπαίδευση και επιμόρφωση ερευνητών και φοιτητών του KTU στο θέμα των ψηφιακών διδύμων επόμενης γενιάς, που εφαρμόζονται για τη μετάβαση σε ένα έξυπνο, βιώσιμο, ανθεκτικό και ουδέτερο από άποψη άνθρακα δομημένο περιβάλλον.

Παραδοτέα:

 • Σεμινάρια κατάρτισης και θερινά σχολεία

Πακέτο εργασίας 5

Διάδοση, εκμετάλλευση και επικοινωνία

Εφαρμογή των δράσεων διάδοσης, αξιοποίησης και επικοινωνίας (DEC) του έργου

Παραδοτέα:

 • Σχέδιο DEC
 • Έργο ιστοσελίδας

Πακέτο εργασίας 6

Διαχείριση έργου

Συντονισμός της κοινοπραξίας και αναφορά των αποτελεσμάτων

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;