Νομική ειδοποίηση

Παρουσίαση ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος “SMARTWINS-PROJECT.EU” αποτελεί ιδιοκτησία της Innotrope, μιας απλοποιημένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μοναδικό μέτοχο και μετοχικό κεφάλαιο 7.500 ευρώ, με αριθμό ΦΠΑ: FR08825333164, της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 21, rue Jean Rostand, 91400, Orsay, Γαλλία.

  • Διευθυντής έκδοσης : Julien Sudre
  • Webmaster : contact@innotrope.com
  • Web host: OVH – 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix
  • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: contact@innotrope.com

Γενικοί όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος “SMARTWINS-PROJECT.EU” αποτελεί πνευματικό έργο που προστατεύεται από τους όρους του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας (Code de la Propriété Intellectuelle).

Ο χρήστης του Διαδικτύου (εφεξής αναφερόμενος ως “Χρήστης”) δεν μπορεί με κανένα τρόπο να επαναχρησιμοποιήσει, να μεταβιβάσει ή να εκμεταλλευτεί προς όφελός του όλα ή μέρος των στοιχείων ή των έργων που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα “SMARTWINS-PROJECT.EU” συνεπάγεται την πλήρη και ολοκληρωτική αποδοχή των γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης που περιγράφονται παρακάτω. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν ή να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή και, ως εκ τούτου, οι χρήστες του ιστότοπου καλούνται να τους συμβουλεύονται τακτικά. Ο παρών δικτυακός τόπος είναι κανονικά προσβάσιμος στους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η Innotrope μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την υπηρεσία για λόγους τεχνικής συντήρησης και η Innotrope θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους χρήστες εκ των προτέρων. Η Innotrope δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της, συμπεριλαμβανομένης της μη προσβασιμότητας, της απώλειας δεδομένων, της ζημίας, της καταστροφής ή των ιών που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή του Χρήστη ή/και της παρουσίας ιών στην ιστοσελίδα της.

Σκοπός του δικτυακού τόπου

Σκοπός του δικτυακού τόπου είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο SmartWins. Η Innotrope προσπαθεί να παρέχει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες στον ιστότοπο “SMARTWINS-PROJECT.EU”. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παραλείψεις, ανακρίβειες και ελλείψεις που περιλαμβάνονται στις ενημερώσεις. Όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο “SMARTWINS-PROJECT.EU”: δίνονται ως κατευθυντήριες γραμμές και είναι επιδεκτικές αλλαγών και δεν είναι ούτε εξαντλητικές ούτε δεσμευτικές και υπόκεινται σε αλλαγές που έχουν γίνει από τότε που τέθηκαν στο διαδίκτυο.

Πνευματική ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Innotrope, εκτός από όλα τα στοιχεία που είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, γραφικών, λογότυπων, βίντεο, εικονιδίων και ήχων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναπαράσταση, τροποποίηση, δημοσίευση, προσαρμογή του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του δικτυακού τόπου, με οποιοδήποτε μέσο ή διαδικασία, εκτός εάν έχει ληφθεί προηγούμενη γραπτή άδεια από την Innotrope. Στο πλαίσιο της εν λόγω άδειας, ο αιτών υποχρεούται να αναφέρει την πηγή του και η Innotrope δεν ευθύνεται για τη χρήση του περιεχομένου που αναγνωρίζεται από την τελευταία. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν θα θεωρηθεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση αυτή θα διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων L. 335-2 και επόμενα. του γαλλικού κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας (Code de Propriété Intellectuelle)

Cookies

Το “cookie” είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποστέλλεται από τον Χρήστη στο πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη και αποθηκεύεται στο τερματικό του Χρήστη (π.χ. υπολογιστή, smartphone). Τα cookies δεν είναι πιθανό να βλάψουν το τερματικό του Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο. Η Innotrope είναι πιθανό να επεξεργαστεί τις πληροφορίες του Χρήστη σχετικά με την επίσκεψή του στον ιστότοπο, όπως οι σελίδες που επισκέφθηκε και οι αναζητήσεις που έκανε. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στην Innotrope να βελτιώσει το περιεχόμενο του ιστότοπου και την πλοήγηση του χρήστη. Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να αποδεχθεί τα cookies στη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής του ή εάν διαγράψει τα cookies που έχουν καταχωρηθεί εκεί, ο Χρήστης ενημερώνεται ότι η περιήγησή του και η εμπειρία του στον ιστότοπο ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Αυτό θα μπορούσε επίσης να συμβεί όταν η Innotrope ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών της δεν μπορεί να αναγνωρίσει, για λόγους τεχνικής συμβατότητας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται από το τερματικό, τις ρυθμίσεις γλώσσας και οθόνης ή τη χώρα από την οποία το τερματικό φαίνεται να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Ενδεχομένως, η Innotrope αρνείται κάθε ευθύνη για τις συνέπειες που σχετίζονται με την υποβαθμισμένη λειτουργία του ιστότοπου.

Περισσότερα για τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Εφαρμοστέο δίκαιο και απόδοση δικαιοδοσίας

Στην περίπτωση αυτή, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το γαλλικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά, αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα αρμόδια δικαστήρια που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Εφετείου του Παρισιού (Γαλλία). Το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακού περιεχομένου του δικτυακού τόπου “SMARTWINS-PROJECT.EU” είναι διαθέσιμο στα γαλλικά και στα αγγλικά. Σε περίπτωση διαφωνίας, μόνο η αγγλική γλώσσα θα είναι νομικά έγκυρη και δεσμευτική.

Αποποίηση ευθύνης

Η Innotrope διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να ενισχύσει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με το έργο SmartWins. Στόχος μας είναι να διατηρούμε τις πληροφορίες αυτές έγκαιρες και ακριβείς. Εάν υποπέσουν στην αντίληψή μας λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η Innotrope δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Αυτές οι πληροφορίες είναι:

  • είναι γενικού χαρακτήρα και δεν προορίζεται να αντιμετωπίσει τις ειδικές περιστάσεις οποιουδήποτε συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας.
  • δεν είναι κατ’ ανάγκη ολοκληρωμένη, πλήρης, ακριβής ή ενημερωμένη
  • ενίοτε συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους η Innotrope δεν ελέγχει και για τους οποίους δεν φέρει καμία ευθύνη.
  • δεν είναι επαγγελματική ή νομική συμβουλή

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης της Innotrope κατά παράβαση των απαιτήσεων που προβλέπονται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ούτε στον αποκλεισμό της ευθύνης της για θέματα που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με το εν λόγω δίκαιο.

Το ενημερωτικό μας δελτίο