Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Cookies μέτρησης κοινού – Matomo

Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη βέλτιστη λειτουργία του ιστότοπου. Μπορείτε να τα αρνηθείτε και να τα διαγράψετε χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, ωστόσο ενδέχεται να υποβαθμιστεί η εμπειρία χρήσης σας.

  • _pk_testcookie: Διατηρείται 30 λεπτά.
  • _pk_ses, _pk_cvar και _pk_hs: Προσδιορίζει τις σελίδες που επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας, διατηρούνται 30 λεπτά.
  • _pk_id#: Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των επισκεπτών μεταξύ τους και συνεπώς για να γνωρίζουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, διατηρείται 13 μήνες

Συλλέγουμε επίσης τη διεύθυνση IP σας για να προσδιορίσουμε την πόλη από την οποία συνδέεστε. Αυτή η διεύθυνση ανωνυμοποιείται αμέσως μετά τη χρήση. Συνεπώς, η Innotrope δεν μπορεί με κανένα τρόπο να το εντοπίσει σε ένα φυσικό πρόσωπο.
Η παρακολούθηση Matomo επιβάλλεται σε όλους τους επισκέπτες του ιστότοπου, αλλά έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ανωνυμία.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται (αναγνωριστικό cookie) διατηρούνται από την Innotrope για περίοδο 13 μηνών. Δεν διαβιβάζονται σε τρίτους ούτε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η Innotrope επεξεργάζεται ορισμένα από τα δεδομένα σας που συλλέγονται στον ιστότοπό της μέσω των διαφόρων διαθέσιμων φορμών επικοινωνίας.
Η Innotrope σας παρέχει κατωτέρω τις πληροφορίες που δικαιούστε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, γνωστό ως “Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων” ή “ΓΚΠΔ”.

Αντικείμενα επεξεργασίας δεδομένων

Η Innotrope, της οποίας η έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση 21, rue Jean Rostand 91400, Orsay, Γαλλία, η “Εταιρεία”, διαχειρίζεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη διαχείριση των αιτημάτων που λαμβάνονται στον ιστότοπο της Εταιρείας.
Επιτρέπει στην Εταιρεία να:

  • Απαντήστε σε γενικά αιτήματα που λαμβάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας,
  • Διαχείριση αιτημάτων για σεμινάρια ή διαδικτυακά σεμινάρια (εγγραφή, οργάνωση κ.λπ.) που λαμβάνονται μέσω μιας φόρμας ad hoc.

Νομική βάση

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:

Για απαντήσεις σε γενικά ερωτήματα: το έννομο συμφέρον της Εταιρείας (άρθρο 6.1 στ) RGPD), δηλαδή να απαντά σε άτομα που υποβάλλουν στην Εταιρεία ένα ερώτημα,
Για τη διαχείριση αιτημάτων που αφορούν σεμινάρια ή διαδικτυακά σεμινάρια: το έννομο συμφέρον της Εταιρείας (άρθρο 6.1 στ) ΓΚΠΔ), δηλαδή η διοργάνωση σεμιναρίων ή διαδικτυακών σεμιναρίων,
Τα δεδομένα που επισημαίνονται με αστερίσκο στη φόρμα πρέπει να παρέχονται προκειμένου η Εταιρεία να μπορέσει να επεξεργαστεί το αίτημά σας.

Κατηγορίες δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι: τίτλος, επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, εταιρεία, τίτλος, χώρα.

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα

Η επεξεργασία δεδομένων αφορά κάθε πρόσωπο που συμπληρώνει μια φόρμα στον ιστότοπο της Εταιρείας: πελάτης, πάροχος υπηρεσιών, προμηθευτής, υποψήφιος, υποψήφιος….

Αποδέκτες δεδομένων

Κατηγορίες αποδεκτών

Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους, αποδέκτες του συνόλου ή μέρους των δεδομένων είναι οι εσωτερικές υπηρεσίες της οικείας εταιρείας, δηλαδή κυρίως το τμήμα πωλήσεων, τα σχετικά τμήματα γραμμής και τα τμήματα υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού.

Μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ

Δεν πραγματοποιείται καμία διαβίβαση δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα διατηρούνται για 5 έτη από τη συλλογή των δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε δεδομένα που σας αφορούν.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να περιορίσετε τα δεδομένα σας. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για επεξεργασία που βασίζεται σε έννομο συμφέρον, καθώς και το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων σας για επεξεργασία που βασίζεται στην εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο cnil.fr (https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles).
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • Με ηλεκτρονικά μέσα: contact@innotrope.com

Εάν πιστεύετε, αφού επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, ότι τα δικαιώματά σας στην “Προστασία Δεδομένων” δεν έγιναν σεβαστά, μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά καταγγελία στην CNIL.

Το ενημερωτικό μας δελτίο